Bihar board Matric objective subjective Sanskrit question bank PDF download

बिहार बोर्ड मैट्रिक संस्कृत कक्षा 10 | Sanskrit objective question and subjective question answer for Matric exam 2024

Join For Official Update

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
 

बिहार बोर्ड मैट्रिक संस्कृत कक्षा 10 | Sanskrit objective question and subjective question answer for Matric exam 2024 : Bihar Board Class 10th 2024 Sanskrit Online Test Sanskrit class 10 mcq online test 2024


Sanskrit class 10th objective question 2024 : संस्कृत मॉडल पेपर 2024 कक्षा 10 बिहार बोर्ड | कक्षा 10 संस्कृत का पेपर 2024 | बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत मॉडल पेपर | 2024 संस्कृत का पेपर Bihar board | 2024 sanskrit paper Bihar board | BSEB class 10th Sanskrit objective and subjective question answer 2024 | Sanskrit ka objective question answer class 10th 2024

exampurofficial Click Here Join Group

Join WhatsApp Group

Bihar board Matric Sanskrit objective question 2024 | class 10th Sanskrit important objective question answer 2024

S.N Class 10 Sanskrit Objective Question 2024
1. मङ्गलम
2. पाटलिपुत्रवैभवम
3. अलसकथा
4. संस्कृतसाहित्ये लेखिकाः
5. भारतमहिमा
6. भारतीयसंस्कार:
7. नीतिश्लोका:
8. कर्मवीरकथा
9. स्वामी दयानंद:
10. मंदाकिनीवर्णनम
11. व्याघ्रपथिककथा
12. कर्णस्य दानवीरता
13. विश्वशांति:
14. शास्त्रकारा:

Sanskrit class 10th vvi objective question 2024 | संस्कृत कक्षा 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2024

Matriculation Exam 2024 Sanskrit Subjective Questions and Answers Very Important Questions and Answers for Class 10 Board Exam 2024 Bihar Board Class 10th Sanskrit Model Paper 2024 Model Paper Matriculation Exam Bihar Board Class 10 Sanskrit Question Paper 2024 Bihar board Matric Sanskrit question bank PDF download.

S.N Sanskrit Subjective Question Answer Class 10 Bihar Board
1. मङ्गलम
2. पाटलिपुत्रवैभवम
3. अलसकथा
4. संस्कृतसाहित्ये लेखिकाः
5. भारतमहिमा
6. भारतीयसंस्कार:
7. नीतिश्लोका:
8. कर्मवीरकथा
9. स्वामी दयानंद:
10. मंदाकिनीवर्णनम
11. व्याघ्रपथिककथा
12. कर्णस्य दानवीरता
13. विश्वशांति:
14. शास्त्रकारा:
S.N Sanskrit grammar important objective questions with answers class 10th
1. शब्द रूप
2. संधि
3. समास
4. कारक प्रकरणम्
5. उपसर्ग
6. प्रत्यय
7. धातु (I) 
8 धातु (II) 
S.N Sanskrit Objective Question Bank Class 10th
1. Question Bank Set ⇒ 01
2. Question Bank Set ⇒ 02
3. Question Bank Set ⇒ 03
4. Question Bank Set ⇒ 04
5. Question Bank Set ⇒ 05
6. Question Bank Set ⇒ 06
7. Question Bank Set ⇒ 07
8. Question Bank Set ⇒ 08
9. Question Bank Set ⇒ 09
10. Question Bank Set ⇒ 10
S.N पीयूषम् खंड (द्रुतपाठ)
1. भवान्यष्टकम्
2. जयदेवस्य औदार्यम
3. अच्युताष्टकम्
4. हास्यकणिका:
5. संसार मोह:
6. मधुराष्टकम्
7. भीष्म-प्रतिज्ञा
8. वृक्षै: समं भवतु में जीवनम्
9. अहो सौन्दर्यस्य अस्थिरता
10. संस्कृतेन जीवनम्
11. प्रयत्नम (क) नाशिकक्षेत्रम् 
12. प्रयत्नम (ख) पंचवटी
13. स्वामिनः विवेकानन्दस्य व्यथा
14. शुकेश्वराष्ट्कम्
15. वणिज : कृपणता
16. जयतु संस्कृतम्
17. कन्यायाः पतिनिर्णयः
18. राष्ट्रस्तुति:
19. सत्यप्रियाता
20. जागरण-गीत
21. समय प्रज्ञा
22. भारतभूषा संस्कृत भाषा
23. प्रियं भारतम्
24. क्रियताम ऐतत
25. नरस्य
26.  ध्रुवोपारव्यानम्

Bihar Board Matric All Chapter VVI Objective Question Answer 2024

S.N Class 10th Question Answer
1. Social Science- सामाजिक विज्ञान
2. Science- विज्ञान
3. English- अंग्रेज़ी
4. Sanskrit- संस्कृत
5. Mathematics- गणित
6. Hindi- वर्णिका भाग 2
7. Hindi- गोधूलि भाग 2
8. Hindi-हिंदी